Privacy & Disclaimer Ellen Videler Coaching.

Privacybeleid Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, heel fijn. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij Videler Coaching heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Videler Coaching aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website. Videler Coaching is gevestigd aan Essendaal 13, 3181 AD, te Rozenburg en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71643370 . Videler Coaching is per e-mail te bereiken via videlercoaching@gmail.com en voor vragen over de privacyverklaring via info@zelfverzekerdevrouw.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Videler Coaching omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Videler Coaching hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Videler Coaching aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Videler Coaching valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Videler Coaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Videler Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Videler Coaching geen contact met je opnemen. Daarnaast is Videler Coaching in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.
Indien je geen persoonsgegevens aan Videler Coaching wilt verstrekken, is Videler Coaching niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Videler Coaching niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst van Videler Coaching door je af te melden via de link onderaan de e- mails. De mailings worden dagelijks verstuurt.

Cookies
Videler Coaching maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Videler Coaching bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels en Google Anaytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet Videler Coaching aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt Videler Coaching gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. Zie voor een toelichting over cookies op deze website.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Videler Coaching. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Videler Coaching is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Videler Coaching raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Videler Coaching zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Videler Coaching handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:
Mailchimp, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server. Wanneer je een overeenkomst sluit worden je persoonsgegevens opgeslagen op de server.
Ideal, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen.
Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Videler Coaching blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als Videler Coaching op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Beveiliging

Videler Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over Videler Coaching met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar videlercoaching@gmail.com. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Disclaimer
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.
Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Bellen met Ellen

Laten wij direct samen bellen voor en over jou!

Bellen met Ellen

Laten wij direct samen bellen voor en over jou!

Welke aanpak past bij mij?

Vul de vragen in en word persoonlijk gebeld door Ellen met het resultaat!

Aanmelden

Meld je aan en Ellen neemt contact op met jou!

Hoe zelfverzekerd ben ik? Doe de test!

Ontdek binnen 3 minuten of jij zelfverzekerd bent en krijg een persoonlijke reactie van mij (Ellen)!

Jouw gratis
E-book De Gouden Hersenkluis Kraker