Algemene voorwaarden Ellen Videler Coaching.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN


1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Videler Coaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.


1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Videler Coaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Videler Coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Videler Coaching.


1.3 Videler Coaching: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 71643370 levert Videler Coaching diensten op het gebied van persoonlijke coaching, leefstijl coaching, online coaching, consultancy, trainingen, workshops, social media en websites.


1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Videler Coaching haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Videler Coaching kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.


1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of inde, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Videler Coaching.


2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.


2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van dezeAlgemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.


2.4 Videler Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.


ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING


3.1 Offertes van Videler Coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige)opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Videler Coaching is verstrekt.Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Videler Coaching zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Videler Coaching te leveren dienst en als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.


3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Videler Coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.


3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van een eventuele mondelinge overeenkomst indien e/mail verkeer niet mogelijk is of het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Videler Coaching, dan wel doorschriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.


3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Videler Coaching uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Videler Coaching, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Videler Coaching een aanvang is gemaakt.


ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT


4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdracht uitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Videler Coaching de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.


ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING


5.1 Videler Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Videler Coaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliëntgestelde doel.


ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DEOVEREENKOMST


6.1 Alle aanbiedingen van Videler Coaching hebben een geldigheidstermijn van 14 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Videler Coaching is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 14dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Videler Coaching zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangstvan de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet het geen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER


7.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Videler Coaching overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/oopdrachtbevestiging aan Videler Coaching verschuldigd.


7.2 Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld word en door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Videler Coaching. Indien overname vande vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Videler Coaching nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Videler Coaching daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Videler Coaching op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.


7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdracht uitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Videler Coaching.


ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN


8.1 In de offerte van Videler Coaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Videler Coaching voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.


8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief btw, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.


ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN


9.1 Het honorarium van Videler Coaching en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Videler Coaching steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuzevan Videler Coaching kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschot basis worden gefactureerd.


9.2 Betaling door de opdrachtgever dient vooraf of steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.


9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Videler Coaching over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Videler Coaching worden opgeschort, dit zonder dat Videler Coaching dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Videler Coaching in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.


9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Videler Coaching of schiet de opdrachtgever opeen andere manier te kort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verbanddaarmee door Videler Coaching te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening vande opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.


9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Videler Coaching gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.


9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Videler Coaching plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Videler Coaching gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.


ARTIKEL 10. BOEKING & ANNULERINGSVOORWAARDEN


10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Videler Coaching toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringskosten:De opdrachtgever of deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Videler Coaching op tijden in goede orde is ontvangen.• Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de coaching, training of workshop kosteloos geschieden.• Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de coaching, training of workshop is de opdrachtgever verplicht 100% vande kosten te vergoeden.• Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de coaching, training of workshop is de opdrachtgever verplicht 100% vande kosten te vergoeden.• Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de coaching, training of workshop is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten te vergoeden.• Bij schriftelijke annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training of workshop is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten te vergoeden.


Ook bij verhindering wegens medische gronden of andere onvoorziene gevallen blijft onderstaande regeling onverkort van kracht. In deze gevallen kan wel een plaatsvervanger worden gestuurd. De plaatsvervanger volgt de training onder dezelfdevoorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer.Het annuleren van een coaching/ training of workshop kan uitsluitend schriftelijk door opdrachtgever naar info@videlercoaching.nl


10.7 Voor coaching, training, workshops, presentaties, consultancy georganiseerd door Videler Coaching voor bedrijf teams, ondernemers, lifestyle herstel voor vrouwen en of anders vernoemd in de offerte welke plaatsvindt, eventueel in combinatie met één of meerdere overnachting(en) in Villa Videler gelden de algemene voorwaarden vernoemd als in 10.3


ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT


11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.


11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.


ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT


12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.


12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Videler Coaching desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.


12.3 Videler Coaching mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Videler Coaching houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.


ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID


13.1 Videler Coaching en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Videler Coaching geleverde zaken en/of diensten.13.2 Daarnaast is Videler Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Videler Coaching rust slechts een inspanningsverplichting. (Zie tevens artikel 5).


ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT


14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Videler Coaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Videler Coaching. Datzelfde geldt ook voor de door Videler Coaching uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigenorganisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Videler Coaching. Op alle door Videler Coaching ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Videler Coaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.Videler Coaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.


ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN


16.1 Videler Coaching behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijken gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Videler Coaching.


16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.


16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.© 2018 Videler Coaching |

Bellen met Ellen

Laten wij direct samen bellen voor en over jou!

Bellen met Ellen

Laten wij direct samen bellen voor en over jou!

Welke aanpak past bij mij?

Vul de vragen in en word persoonlijk gebeld door Ellen met het resultaat!

Aanmelden

Meld je aan en Ellen neemt contact op met jou!

Hoe zelfverzekerd ben ik? Doe de test!

Ontdek binnen 3 minuten of jij zelfverzekerd bent en krijg een persoonlijke reactie van mij (Ellen)!

Jouw gratis
E-book De Gouden Hersenkluis Kraker